Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Archivácia údajov sa definuje konfiguráciou objektu typu Archivovaná hodnota. Objekt popisuje zdroj archivovaných údajov, spôsob archivácie a spôsob ich spracovania.
Objekt typu Archivovaná hodnota umožňuje archivovať:

Anchor
typy_archivov
typy_archivov
Objekt typu Archivovaná hodnota môže byť:

  • jednoduchý - objekt reprezentuje priebeh 1 veličiny v čase
  • jedno-stĺpcový - objekt reprezentuje priebeh R veličín v čase, pričom tieto sú organizované v stĺpci (konkrétna veličina je daná jej poradovým číslom od 1...R zhora)
  • štruktúrovaný - objekt reprezentuje priebeh R x S veličín v čase, pričom tieto sú organizované v matici s R-stĺpcami a S-riadkami (konkrétna veličina je daná jej riadkom a stĺpcom)


!!! UPOZORNENIE !!!
Pri ukladaní konfigurácie objektu typu Archivovaná hodnota (prostredníctvom procesu D2000 CNF), systém D2000 kontroluje, či sa tento objekt nezmenil v zmysle predchádzajúceho členenia. Ak sa zmenil, operátor konfigurátor je počas ukladania objektu upozornený. Upozornenie obsahuje informáciu o pôvodnom a súčasnom stave objektu. Ak operátor konfigurátor aj napriek upozorneniu pokračuje (t.j. objekt uloží), rôzne časti systému sa dostanú do nekonzistentného stavu.
Príklad: Archívny objekt H.Archiv bol zmenený zo štruktúrovaného na jednoduchý, potom všetky ESL skripty, ktoré používajú položku napr. H.Archiv[6]^Item sú evidentne nesprávne. Takáto situácia tiež nastane všade tam, kde sa v konfigurácii pracuje s položkami štruktúrovaných archívov.

...