Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Paletka Pripojenie objektu slúži na vytváranie väzieb medzi grafickými a ostatnými objektmi systému D2000. Definovanie týchto väzieb umožňuje v procese D2000 HI graficky zobrazovať a ovládať reálne hodnoty monitorovanej technológie prostredníctvom jednotlivých grafických objektov.
V záhlaví okna je po výbere objektu zobrazený typ objektu s interným identifikátorom a v prípade, že objekt má definovanú referenčnú premennú, zobrazí sa aj jej meno.

Paletka Pripojenie objektu alebo Image Removed

Paletka Pripojenie objektu môže, v závislosti od typu vybratého grafického objektu, obsahovať nasledujúce záložky.

...