Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zo skriptu materskej schémy je možné vymeniť schému, ktorá je pripojená v zobrazovači pomocou akcie %HI_SetConnectedObj. Podobne je možné vymeniť aj objekty pripojené v zobrazovači Graf.

Parametre

...

V záložke sa v hornej časti konfiguruje naviazanie externých premenných vybranej externej premennej z tabuľky pripojenej schémy.

Image Removed

Image Added


Image Added

Tlačidlo na výber lokálnej premennej, ktorej hodnotu bude progress bar zobrazovať.

Meno naviazanej premennej

Image Added

Tlačidlo na výber objektu, ktorého hodnotu bude progress bar zobrazovať.

Image Added

Editácia objektu
Riadok Riadok naviazanej premennej
StĺpecStĺpec naviazanej premennej
TextAk nie je pripojený objekt, externá premenná bude inicializovaná zadanou konštantou

Tabuľka:

Externá premenná

Meno externej premennej
Typ hodnotyTyp hodnoty externej premennej

Pripojená hodnota

Pripojený objekt alebo hodnota

Odkaz na objekt

V prípade keď je pripojený objekt štrukturovaná premenná, ktorej bunka sa odkazuje na iný objekt. Zobrazí sa tu meno príslušného objektu.


Poznámka:
Subschéma má všetky vlastnosti klasickej samostatnej schémy okrem dvoch výnimiek:

...