Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Funkcia %HI_SetGraphTimeZone


Funkcia
Funkcia %HI_SetGraphTimeZone umožňuje definovať časové pásma pre špeciálne režimy.
Deklarácia


Code Block
languageesl
themeConfluence
 %HI_SetGraphTimeZone(
 INT in _refId,
 INT in _zoneId,
 TIME in _od,
 TIME in _do
 [, INT in _lineNr]
 )
Parametre


_refIdOdkaz na grafický objekt (referenčná premenná).
_zoneIdIdentifikátor pásma, číslo od 1,..n.
_odZačiatok časového pásma.
_odKoniec časového pásma.
_lineNr

Vykresľovanie zóny môže byť priradené konkrétnej čiare _lineNr. Používa sa iba keď sa graf pre danú čiaru kreslí.

Default hodnota 0 odpája použitie pre konkrétny priebeh a kreslenie pásma sa použije pre všetky priebehy.

Popis
Funkcia umožní definovať časové pásma pre špeciálne režimy (vyfarbenie a skrytie časových pásiem).
Príklad


Code Block
languageesl
themeRDark
 ENTRY   TimeZones_OnClick
 TIME _gbt
  TIME _get
 
 _get := %NextTime(3600, 3600, 0)
 _gbt := %SubTime(_get,8*3600)


Code Block
languageesl
themeRDark
 
 %HI_SetGraphTimes(_Graph, _gbt, _get, @TRUE)
 %HI_SetGraphTimeZone(_Graph,1, %AddTime(_gbt,%StrToRelTime("01:00:00")), %AddTime(_gbt,%StrToRelTime("02:00:00")))
 %HI_SetGraphTimeZone(_Graph,2, %AddTime(_gbt,%StrToRelTime("03:00:00")), %AddTime(_gbt,%StrToRelTime("04:00:00")))
 %HI_SetGraphTimeZone(_Graph,3, %AddTime(_gbt,%StrToRelTime("05:00:00")), %AddTime(_gbt,%StrToRelTime("06:00:00")))
 %HI_SetGraphTimeZoneColor(_Graph,1, %MakeRGB(0, 127, 0))
  %HI_SetGraphTimeZoneColor(_Graph,3, %MakeRGB(255, 0, 0))
 %HI_SetGraphTimeZoneVisible(_Graph,2, @FALSE)
  
 END TimeZones_OnClick
Poznámka
Úseky, ktoré nie sú definované časovými pásmami majú hodnotu zoneId=0. Zadávanie veľkého počtu časových zón sa výrazne urýchli, keď pred začatím zadávania bude graf zamknutý volaním funkcie %HI_LockUpdate a po dokončení odomknutý.