Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • -d <seconds> – dĺžka časového intervalu, počas ktorého logické zariadenie zotrváva v stave HardError. Štandardne je interval dlhý 300 sekúnd.
 • -k <days> – dĺžka časového intervalu, po ktorom sú dáta z DataStorage automaticky odstránené, aj keď neboli odovzdané do aplikácie. Štandardne je interval dlhý 90 dní.
 • -n <seconds> – dĺžka časového intervalu, ktorý sa čaká na zadanie novej úlohy pred uzatvorením spojenia k logickému zariadeniu. Štandardne sa čaká 10 sekúnd.
 • -r <retryLimit> – maximálny počet po sebe nasledujúcich neúspešných pokusov o pripojenie sa k logickému zariadeniu, po ktorých je zariadenie prehlásené za odpojené – navodený stav HardError. Štandardne sa pokus opakuje maximálne 3-krát.
 • -s <seconds> – dĺžka ochranného časového intervalu, keď po zrušení spojenia nie je možné používať danú komunikačnú linku. Štandardne je interval nastavený na 20 sekúnd.
 • -t <threads> – maximálny počet vlákien v ThreadPool-e, ktoré vykonávajú úlohy na logických zariadeniach. Štandardne je limit nastavený na 512 vlákien.
 • -cdt <seconds> – dĺžka časového intervalu, na ktorý je komunikácia na linke zastavená, ak dôjde k opakovanému zlyhaniu o nadviazanie spojenia s tým istým zariadením.
 • -hri<seconds> – HDLC reconnect interval - interval pre opakovanie HDLC frame.


Okrem parametrov priamo pre SGCom je možné definovať aj parametre pre JVM Java Virtual Machine – behové prostredie, v ktorom je SGCom vykonávaný.. Uvádzajú sa v premennej prostredia JAVA_OPTS oddelené medzerami vo forme:
set JAVA_OPTS=-Xmx1024m –Xms128m
Kompletný zoznam parametrov je daný použitou verziou JVM (viď. príslušnú dokumentáciu), ale v praxi boli použité:

...