Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

ParameterPopisJednotka / rozmerNáhradná hodnota

Kotva
rp
rp
Route Path for Unconnected Send (hex)

Octet string reprezentujúci parameter Route_Path (typu padded EPATH, t.j. počet oktetov každého segmentu musí byť párny). Ak je tento parameter zadaný, protokolové správy (Get_Attribute_Single, Set_Attribute_Single, Read Tag [Fragmented] Service, Write Tag [Fragmented] Service) budú zabalené do správy Unconnected Send, ktorá slúži na routovanie.

Pri komunikácii so zariadeniami Micro820, MicroLogix 1100 a CompactLogix nebolo potrebné tento parameter nastavovať.

Pri komunikácii s ControlLogix cez ControlLogix EtherNet/IP bridge Module (1756-EN2TR/C) bolo nutné nastaviť parameter na hodnotu 01 00, čo podľa protokolovej dokumentácie znamená Port 1 (ktorý reprezentuje backplane), a slot 0 (osadený centrálnym procesorom).

Pri komunikácii s procesorom v slote 1 bolo treba nastaviť parameter na hodnotu 01 01, takže obecná syntax na prístup k slotu XX by bola 01 XX.

Komplikovanejšia konfigurácia skladajúca sa z 3 segmentov:

 • ide sa cez cez procesor v slot-e 0: 01 (Backplane) 00 (Slot 0)
 • ďalej sa ide cez port 2 na IP adresu 172.25.58.11: 12 (port 2 s príznakom Extended v 5. bite, ktorý znamená, že nasleduje 1 bajt s dĺžkou dát) 0C (dĺžka dát 12 bajtov) 31 37 32 2E 32 35 2E 35 38 2E 31 31 (ASCII kódy IP adresy 172.25.58.11).
  Pozn: Keby bol počet znakov v reťazci nepárny (napr. 13), tak by za dĺžkou (napr. 0D) nasledovala IP adresa (13 bajtov) a za ňou doplňujúci oktet 00, aby bol počet oktetov v segmente párny.
 • a nakoniec sa ide na procesor v slote 1: 01 (Backplane) 01 (Slot 1)

takže celý reťazec Route Path je: 01 00 12 0C 31 37 32 2E 32 35 2E 35 38 2E 31 31 01 01 (v syntaxi Rockwell OPC servera je to "1,[0,2,172.25.58.11, 1], 1")

octet string

Kotva
ms
ms
Use Multiple Service Packet Service

Nastavenia parametra na hodnotu YES spôsobí, že protokolové správy (Get_Attribute_Single, Set_Attribute_Single, Read Tag [Fragmented] Service, Write Tag [Fragmented] Service) budú zabalené do správy Multiple Service Packet Service. Tento parameter slúži na zrýchlenie (zabalenie viacerých správ do jednej), pričom veľkosť jednej správy (Unconnected Explicit message) neprekročí hodnotu Max Packet Size.
Pozn: táto vlastnosť nie je podporovaná na starších SLC 5/05 a PLC5E.
Pozn: na konkrétnom CompactLogix 1769-L36ERM zrýchlilo nastavenie parametra vyčítavací cyklus 1000 objektov z 15 sekúnd na 2.2 sekundy.
YES/NONO

--- Connected Transport Parameters ---

Kotva
ct
ct
Use Connected Transport

Parameter zapína použitie spojovaného CIP transportu. Namiesto Unconnected Send sa vytvorí spojenie (správou Forward Open/Large Forward Open) a následne sa správy posielajú cez vytvorené spojenie.

YES/NONO

Kotva
cc
cc
CIP Connections

Počet paralelných logických CIP spojení. Väčší počet umožňuje rýchlejšiu obsluhu správ, na druhej strane PLC podporujú obmedzený počet CIP spojení. Na jednom CIP spojení môže byť v jednom momente obsluhovaná iba jedna správa.
Viď dokument EtherNet/IP Network Devices, tabuľka na str. 22.

1-164

Kotva
sn
sn
CIP Connection Serial Number

Parameter udáva ID prvého logického CIP spojenia. Ak je CIP Connections>1, tak sa použije nakonfigurované a následné (napr. 10, 11, 12). ID logických CIP spojení musia byť unikátne, t.j. ak je niekoľko staníc (na jednej/viacerých linkách), ktoré komunikujú s tým istým PLC pri použití spojovaného CIP transportu (Use Connected Transport=YES), je nutné nakonfigurovať neopakujúce sa ID.

0-655351

Kotva
cp
cp
Connection Path (hex)

Parameter Connection Path správy Forward Open/Large Forward Open. Prednastavená hodnota znamená:

 • 01 - Port segment: Backplane
 • 00 - Link Address: 0
 • 20 - Path Segment: 0x20 (8-Bit Class Segment)
 • 02 - Class: Message Router (0x02)
 • 24 - Path Segment: 0x24 (8-Bit Instance Segment)
 • 01 - Instance: 0x01
octet string01 00 20 02 24 01

Kotva
vi
vi
Vendor ID

Parameter Vendor ID správy Forward Open/Large Forward Open udáva ID výrobcu (identifikácia D2000 KOM procesu).0 - 655350x1234

Kotva
tc
tc
Tick Time

Parameter Tick Time správy Forward Open/Large Forward Open udáva veľkosť časového intervalu použitého pre výpočet timeoutu správy Forward Open. Viď parameter Timeout Ticks.ms128

Kotva
tt
tt
Timeout Ticks

Parameter Timeout Ticks udáva počet časových intervalov (s veľkosťou Tick Timepoužitých pre výpočet timeoutu správy Forward Open/Large Forward Open. Timeout sa vypočíta ako Tick Time * Timeout Ticks.-1-255

Kotva
rpio
rpio
O->T RPI

Parameter O->T RPI správy Forward Open/Large Forward Open udáva veľkosť Originator -> Target Requested Packet Interval v mikrosekundách.
Definícia z normy Common Industrial Protocol: Requested Packet Interval je čas medzi paketmi požadovaný prijímacím zariadením. Hodnota sa použije na pridelenie šírky pásma v každom z produkčných uzlov. Pri vrátení skutočnej rýchlosti paketov alebo skutočného intervalu paketov možno bude potrebné upraviť pridelenie šírky pásma, pretože sa môžu tieto dve hodnoty líšiť.
 μs2000000

Kotva
rpit
rpit
T->O RPI

Parameter T->O RPI správy Forward Open/Large Forward Open udáva veľkosť Target -> Originator Requested Packet Interval v mikrosekundách. μs2000000

Kotva
tm
tm
Connection Timeout Multiplier

Parameter Connection Timeout Multiplier správy Forward Open/Large Forward Open. Udáva multiplikátor, ktorým sa násobia parametre O->T RPIT->O RPI na zistenie timeoutu CIP spojenia v smere O->T  resp. T→O.
Prednastavený timeout je teda 2 000 000 μs * 16 = 32 sekúnd.
Poznámka: parametre Connection Timeout Multiplier, O->T RPI a T->O RPI je nutné upraviť, ak perióda/ vyčítavania hodnôt definovaná na stanici je väčšia ako CIP timeout, pretože počas nečinnosti dôjde k expirovaniu CIP spojenia.
x2 - x512

x16

Kotva
lfo
lfo
Large Forward Open

Parameter umožňuje namiesto správy Forward Open použiť na vytvorenie spojovaného CIP transportu správu Large Forward Open. V tejto je možné špecifikovať aj väčšiu veľkosť Connection Size ako 504 bajtov, takže správy môžu byť väčšie. Viď poznámku pri parametri Max Packet Size, ktorý špecifikuje Connection Size pre Forward Open/Large Forward Open

YES/NONO

--- PCCC Parameters ---

Kotva
mdl
mdl
PCCC Max Data Length

Nastavenie parametra na nenulovú hodnotu spôsobí, že použitie PCCC protokolu zapuzdreného v Ethernet/IP protokole. Týmto spôsobom je možné komunikovať so staršími SLC 5/05 a PLC5E. Zároveň sa symbolická adresa meraného bodu začne interpretovať ako adresa vo formáte SLC-500 - viď protokol Allen-Bradley CSP/PCCC (napr. N:3 alebo $T4:0/ACC).
Poznámka: po zmene parametra z 0 na nenulovú hodnotu alebo naspäť je nutné preuložiť merané body, reštartnúť KOM proces alebo použiť tell príkaz RELOAD.
0-240 bytes0

Kotva
cs
cs
PCCC Command Set

Výber PCCC príkazov použitých na komunikáciu so staršími SLC 5/05 a PLC5E, pokiaľ je parameter PCCC Max Data Length nastavený na nenulovú hodnotu. Na výber sú tieto možnosti:

 • Typed Read (68), PLC5 logical ASCII addressing (*)
 • Typed Read (68), PLC5 logical binary addressing (*)
 • SLC Protected Typed Logical Read (A1/A2)

* - pri použití týchto príkazov je podporovaný iba zápis pre typ súborov Status (S), Binary (B), Integer (N), Float (F) a aj pre tieto typy je podporený iba zápis celých elementov, nie bitov. Nie je podporovaný zápis pre typy súborov Timer (T) a Counter (C). 

-

...