Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
Kotva
rwt
rwt
RT
Read Wait TimeoutČakanie medzi jednotlivými čítaniami dát z komunikácie, pokiaľ neboli načítané žiadne dáta.sec.mss0.010

Kotva
bs
bs
BS

Batch SizePočet správ po odoslaní ktorých sa čaká Send Delay.-1...1000

Kotva
sd
sd
SD

Send DelayČakanie po poslaní jednej dávky správ obsahujúcej Batch Size správ. Účelom je nepreťažiť zariadenie príliš veľkým počtom správ.
Pozn: pri testovanom zariadení Micro820 boli pozorované problémy pri poslaní cca 200 správ (browsovanie inštancií triedyFile Object [0x37] s nulovým čakaním. Čakanie 1 ms problém vyriešilo.
sec.mss0.001

Kotva
mpr
mpr
MPR

Max Pending RequestsMaximálny počet nepotvrdených správ. Ak počet nepotvrdených správ dosiahne hodnotu parametra, čaká sa pred vyslaním ďalšej správy. Hodnota 1 znamená, že sa čaká na potvrdenie každej správy (nemôže tak dôjsť k preťaženiu PLC v dôsledku intenzívnej komunikácie). 1..100

Kotva
se
se
SE

Write Symbolic: Array Elements

Spôsob zápisu polí pri symbolickej adresácii (Rockwell). Podporené sú tri módy:

 • 0 .. Array Index + Item Count: zapísané sú všetky elementy definované pre konkrétny meraný bod (Array Index+1 resp. Item Count, podľa toho, čo je väčšie)
 • 0 .. Array Index: minimalistická varianta - zapísané sú položky 0 až Array Index
 • 0 .. Max Array Index: maximalistická varianta - zapísané sú položky 0 až Max Array Index, pričom Max Array Index je najväčší počet elementov zo všetkých meraných bodov s rovnakou symbolickou adresou (v rámci stanice)
-0 .. Array Index

Kotva
ow
ow
OW

Optimized write of array elementOptimalizácia zápisu použitá, pokiaľ sa zapisuje iba jeden element poľa. Optimalizácia spočíva v tom, že sa zapisuje iba jeden konkrétny prvok a špecifikuje sa jeho index (v protokole udávaný ako Member ID).
Pozn: testované zariadenie Micro820 optimalizáciu podporovalo, testovací softvérový server nie.
-False

Kotva
mp
mp
MP

Max Packet SizeMaximálna veľkosť Ethernet/IP správ (Unconnected Explicit message) - podľa normy 504 bajtov.
Pozn: v symbolickom móde (Rockwell) je možné pracovať aj s väčšími poliami s použitím proprietárnych služieb Read Tag Fragmented Service a Write Tag Fragmented Service.
Pozn: táto veľkosť nezahŕňa Encapsulation Header (24 bajtov - Command/Length/Session Handle/Status/Sender Context/Options) ani hlavičku SendRRData/Common Packet Format (16 bajtov - Interface Handle/Timeout/Item1 + Length/Item2 Length).
Bytes504

Kotva
rs
rs
RS

Response TimeoutTimeout na prijatie odpovede na výzvu. Pokiaľ nie je do tohto času prijatá odpoveď na výzvu, je to považované za chybu a TCP spojenie je zatvorené.sec.mss10.000

Kotva
so
so
SO

Optimized Work with Symbolic NamesOptimalizácia práce v symbolickom móde (Rockwell) - tzv. Symbol Instance Addressing. Namiesto použitia symbolických mien sa pri čítaní pracuje s inštančnými identifikátormi (Symbol Instance ID). Symbolické meno sa na inštančný identifikátor prevedie rovnakou službou, ako sa používa pri browsovaní.
Pozn: Nie každé zariadenia alebo verzia firmware Rockwell podporuje túto optimalizáciu (testované Micro820 s firmware 10.0.12 ani 11.0.11 optimalizáciu nepodporovalo). V takomto prípade, pokiaľ vráti chybový kód Service not supported [0x08], optimalizácia bude vypnutá až do reštartu KOM procesu alebo do znovuuloženia konfigurácie príslušnej linky.
-False

...

ParameterPopisJednotka / rozmerNáhradná hodnota

Kotva
rp
rp
Route Path for Unconnected Send (hex)

Octet string reprezentujúci parameter Route_Path (typu padded EPATH, t.j. počet oktetov každého segmentu musí byť párny). Ak je tento parameter zadaný, protokolové správy (Get_Attribute_Single, Set_Attribute_Single, Read Tag [Fragmented] Service, Write Tag [Fragmented] Service) budú zabalené do správy Unconnected Send, ktorá slúži na routovanie.

Pri komunikácii so zariadeniami Micro820, MicroLogix 1100 a CompactLogix nebolo potrebné tento parameter nastavovať.

Pri komunikácii s ControlLogix cez ControlLogix EtherNet/IP bridge Module (1756-EN2TR/C) bolo nutné nastaviť parameter na hodnotu 01 00, čo podľa protokolovej dokumentácie znamená Port 1 (ktorý reprezentuje backplane), a slot 0 (osadený centrálnym procesorom).

Pri komunikácii s procesorom v slote 1 bolo treba nastaviť parameter na hodnotu 01 01, takže obecná syntax na prístup k slotu XX by bola 01 XX.

Komplikovanejšia konfigurácia skladajúca sa z 3 segmentov:

 • ide sa cez cez procesor v slot-e 0: 01 (Backplane) 00 (Slot 0)
 • ďalej sa ide cez port 2 na IP adresu 172.25.58.11: 12 (port 2 s príznakom Extended v 5. bite, ktorý znamená, že nasleduje 1 bajt s dĺžkou dát) 0C (dĺžka dát 12 bajtov) 31 37 32 2E 32 35 2E 35 38 2E 31 31 (ASCII kódy IP adresy 172.25.58.11).
  Pozn: Keby bol počet znakov v reťazci nepárny (napr. 13), tak by za dĺžkou (napr. 0D) nasledovala IP adresa (13 bajtov) a za ňou doplňujúci oktet 00, aby bol počet oktetov v segmente párny.
 • a nakoniec sa ide na procesor v slote 1: 01 (Backplane) 01 (Slot 1)

takže celý reťazec Route Path je: 01 00 12 0C 31 37 32 2E 32 35 2E 35 38 2E 31 31 01 01 (v syntaxi Rockwell OPC servera je to "1,[0,2,172.25.58.11, 1], 1")

octet string

Kotva
ms
ms
Use Multiple Service Packet Service

Nastavenia parametra na hodnotu YES spôsobí, že protokolové správy (Get_Attribute_Single, Set_Attribute_Single, Read Tag [Fragmented] Service, Write Tag [Fragmented] Service) budú zabalené do správy Multiple Service Packet Service. Tento parameter slúži na zrýchlenie (zabalenie viacerých správ do jednej), pričom veľkosť jednej správy (Unconnected Explicit message) neprekročí hodnotu Max Packet Size.
Pozn: táto vlastnosť nie je podporovaná na starších SLC 5/05 a PLC5E.
Pozn: na konkrétnom CompactLogix 1769-L36ERM zrýchlilo nastavenie parametra vyčítavací cyklus 1000 objektov z 15 sekúnd na 2.2 sekundy.
YES/NONO

Kotva
mdl
mdl
PCCC Max Data Length

Nastavenie parametra na nenulovú hodnotu spôsobí, že použitie PCCC protokolu zapuzdreného v Ethernet/IP protokole. Týmto spôsobom je možné komunikovať so staršími SLC 5/05 a PLC5E. Zároveň sa symbolická adresa meraného bodu začne interpretovať ako adresa vo formáte SLC-500 - viď protokol Allen-Bradley CSP/PCCC (napr. N:3 alebo $T4:0/ACC).
Poznámka: po zmene parametra z 0 na nenulovú hodnotu alebo naspäť je nutné preuložiť merané body, reštartnúť KOM proces alebo použiť tell príkaz RELOAD.
0-240 bytes0

Kotva
cs
cs
PCCC Command Set

Výber PCCC príkazov použitých na komunikáciu so staršími SLC 5/05 a PLC5E, pokiaľ je parameter PCCC Max Data Length nastavený na nenulovú hodnotu. Na výber sú tieto možnosti:

 • Typed Read (68), PLC5 logical ASCII addressing (*)
 • Typed Read (68), PLC5 logical binary addressing (*)
 • SLC Protected Typed Logical Read (A1/A2)

* - pri použití týchto príkazov je podporovaný iba zápis pre typ súborov Status (S), Binary (B), Integer (N), Float (F) a aj pre tieto typy je podporený iba zápis celých elementov, nie bitov. Nie je podporovaný zápis pre typy súborov Timer (T) a Counter (C). 

-

...

Tlačidlom Browse je možné otvoriť browse dialóg a načítať zoznam symbolických mien, pokiaľ je nadviazaná komunikácia so zariadením. Pre každé symbolické meno je načítaný aj typ atribútu. V prípade štruktúr alebo polí štruktúr je typ identifikovaný ako "STRUCTURE (---)". S takýmto komplexným typom v súčasnosti nevie D2000 pracovať - je nutné zadať ako symbolické meno adresu konkrétnej položky (napr. MyStruct.MyItem alebo MyArr[1].MyItem).
Zaškrtnutá voľba Auto slúži na nastavenie typu atribútu NONE/AUTO (autodetect). Ak je táto voľba vypnutá, typ atribútu sa prekopíruje do meraného  bodu spolu so symbolickým menom po dvojkliku na konkrétny riadok v zozname symbolických mien.
Tlačidlo Refresh slúži na znovunačítanie zoznamu zo zariadenia. KOM proces cachuje zoznam symbolických mien, takže druhé a nasledovné otvorenie browse dialógu je podstatne rýchlejšie ako prvé, pri ktorom dochádza k vyčítavaniu zo zariadenia.
Pozn: symbolické mená začínajúce podtrhnítkom sa týkajú systémových objektov Rockwell zariadenia, ostatné mená sú užívateľsky definované.

Kotva
browse_symbolic
browse_symbolic 

 

Attribute type - typ atribútu. V prípade štandardnej adresácie je nutné zadať konkrétny typ. V prípade symbolickej adresácie je možné ponechať typ atribútu NONE/AUTO (autodetect), keďže proprietárne Rockwell správy obsahujú hodnotu aj typ atribútu. Výnimkou je, pokiaľ je meraný bod určený iba na zápis - vtedy je typ atribútu nutné špecifikovať.

...

Info
titleBlog

O protokole Ethernet/IP si môžete prečítať blogy:

 

Kotva
zmeny_upravy
zmeny_upravy
Zmeny a úpravy

...