Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Kotva
la
la
Link Address
Spoločná linková adresa.-1
Kotva
lasdu
lasdu
Length of ASDU Address
Dĺžka adresy ASDU.1/2 byte(s)1
Kotva
lla
lla
Length of Link Address
Dĺžka spoločnej linkovej adresy.1/2 byte(s)1
Kotva
lioa
lioa
Length of Info Object Address
Dĺžka adresy informačného objektu.1/2/3 byte(s)2
Kotva
lcot
lcot
Length of Cause Of Trasmission
Dĺžka "Cause Of Transmission".1/2 byte(s)1

Kotva
rc
rc
Retry Count
Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-2
Kotva
rt
rt
Retry Timeout
Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms100 milisek.
Kotva
wft
wft
Wait First Timeout
Oneskorenie po odvysielaní výzvy pred čítaním odpovede.ms100 milisek.
Kotva
wt
wt
Wait Timeout
Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms500 milisek.
Kotva
mwr
mwr
Max. Wait Retry
Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-6
Kotva
ndt
ndt
No Data Timeout
Oneskorenie ďalšej výzvy "Request user data class 1/2" v prípade že neboli  prijaté žiadne dáta (iba master).ms300 milisek.
Kotva
it
it
Inactivity Timeout
Perióda kontroly stavu spojenia. Ak neboli prijaté žiadne platné dáta, stav staníc prejde do komunikačnej chyby. Prepínanie redundantných zariadení v prípade linky SerialOverUDP Device Redundant (iba slave).ms5 sek.
Kotva
mt
mt
Moxa Timeout
Perióda prepínania redundantných zariadení MOXA NPort v prípade komunikačnej chyby (iba master, balanced).sek.10
Kotva
sf
sf
Source Flags
Nastavenie flagov FI..FL podľa zdroja linky. Pokiaľ je použitá linka SerialOverUDP System+Line Redundant, hodnoty budú flagované následne:
 • System A, primary line: FI
 • System A, secondary line: FJ
 • System B, primary line: FK
 • System B, secondary line: FL

Pozn: flagovanie bolo použité v praxi v komunikácii s redundantnými systémami na odlíšenie chybných hodnôt, ktoré posielal partnerský systém, ktorý mal byť pasívny a neposielať nič.
-NO
Kotva
nf
nf
No Output Flags
Zapnutie parametra spôsobí ignorovanie flagov FA..FH pri výstupných meraných bodoch. Pokiaľ je parameter vypnutý, flagmi FA..FH sa dajú ovplyvňovať jednotlivé bity bajtu, ktorý hovorí o kvalite.-NO
Kotva
ltt
ltt
Link Test Timeout
Perióda odoslania žiadosti "Test function for link" v prípade že uplynul tento timeout a neboli prenesené žiadne dátové telegramy (iba balanced).sek.10

Kotva
sv
sv
Single Value In Spontaneous Answer

Pri posielaní zmenových hodnôt sa tieto budú posielať po jednej a nebudú sa zlučovať do dlhších paketov. Parameter bol implementovaný kvôli TM1703mic, ktorý v niektorých verziách vyžadoval takúto vlastnosť.-NO

Kotva
dc
dc
Data Class

Trieda posielania dát  (iba slave). IEC 101 Master posiela výzvy na čítanie dát Class 1 (prioritné) a Class 2 (bežné). Slave na ne odpovedá dátami alebo správou, že nemá dáta. V každej odpovedi (na Class1/2) existuje ešte príznak ACD, že slave má k dispozícii data Class1. Ak je nastavený, IEC 101 Master si následne vyžiada dáta Class1.

Parameter ovplyvňuje správanie nasledovne:

 • Class1&2 - IEC 101 Slave odpovedá dátami na výzvy Class1 aj Class2. Príznak ACD nastavuje, ak má ďalšie dáta.
 • Class1 - IEC 101 Slave posiela všetky dáta ako Class1 a na výzvu Class2 odpovedá, že nemá dáta. Príznak ACD nastavuje, ak má ďalšie dáta.
 • Class2 - IEC 101 Slave posiela všetky dáta ako Class2 a na výzvu Class1 odpovedá, že nemá dáta. Príznak ACD nastavuje na 0 (nemá Class1 dáta).
 • Prio reply - IEC 101 Slave posiela odpovede na príkazové ASDU ako Class1 dáta a ostatné ASDU (zmeny hodnôt, odpovede na Interrogation) ako Class2.
  Pozn: odpovede na Interrogation (ASDU 100) a Counter Interrogation (ASDU 101) ako aj všetky hodnoty poslané ako súčasť odpovede, sú tiež poslané ako  Class1 dáta.

Prednastavená hodnota parametra je Class1.

-Class1&2
Class1
Class2
Prio reply

Kotva
sr
sr
Single Request

Zahadzovanie prijatých dát pred poslaním odpovede (iba slave). Ak je prijatá korektná výzva a IEC 101 Slave posiela odpoveď, pred poslaním ešte vyčistí frontu, ak v nej má prijaté dáta. Tento parameter slúži ako ochrana pred rôznymi duplicitami dát z dôvodu chýb komunikačných partnerov  (napr. OSI Monarch so spusteným RtuPing počas prepínania aktívnej komunikačnej linky).-NO

Kotva
fsv
fsv
Filter Spontaneous Values

Filtrovanie viacnásobných spontánnych hodnôt toho istého meraného bodu pri odosielaní (iba slave, balanced). Ak sa niektoré výstupné merané body menia tak rýchlo, že v jednej odpovedi na žiadosť o dáta by sa nachádzalo viacero hodnôt toho istého meraného bodu, tak aktivácia tohto parametra spôsobí, že sa pošle iba jedna (najnovšia) spontánna hodnota.

Poznáma


Poznámka: filter neovplyvňuje posielanie príkazov (ASDU 45 a vyššie).


NO


Kotva
cmdc
cmdc
Send Confirmation Command
Typ odoslaného potvrdenia na príkaz zápisu hodnoty (iba slave, balanced).-
7(CONF)
10(TERM)
7(CONF) and 10(TERM)
7(CONF)
Kotva
acc
acc
Accept Confirmation Command
Typ potvrdenia zápisu pre jeho úspešné akceptovanie (iba master, balanced).-
7(CONF)
10(TERM)
7(CONF) or 10(TERM)
7(CONF) or 10(TERM)
Kotva
mtu
mtu
Max. MTU
Obmedzenie veľkosti datových paketov (iba slave, balanced).bytes220
Kotva
dirab
dirab
Phys. Trans. Direction
Voľba nastavenia bitu DIR v balancovanom móde (iba balanced).Station A(Controlling)
Station B(Controlled)
Station A(Controlling)
Kotva
sback
sback
Single Byte Ack
Odosielaj prioritne jednobytové ACK (0xE5).YES/NONO
Kotva
icci
icci
Interrog. Covers Counters
Odosielaj na general interrogation výzvu 100 aj hodnoty countrov (iba slave, balanced).YES/NOYES
Kotva
seoi
seoi
Send EOI
Odošli "end of interrogation command" všetkým ASDU (iba slave).YES/NOYES
Kotva
sisd
sisd
Send Interrog. in Sec. Direct.
Odošli general interrogation command aj keď som slave alebo balanced controlled station B (iba slave, balanced).YES/NONO

Kotva
sm
sm
Sinaut Mode

Komunikuje sa so systémom Sinaut Spectrum, ktorý vyžaduje neštandardné správanie na redundantných linkách (iné ako definuje tzv. Nórska norma).YES/NONO

Kotva
srmast
srmast
System Redundancy: Manages A Status Address

Adresa stanice a výstupného meraného bodu so stavom systémovej redundancie. Adresa je vo formáte Station Address, I/O tag address, napr. "1,1003".
Parameter má zmysel na linkách SerialOverUDP System&Line Redundant, ktoré umožňujú komunikáciu s dvoma nezávislými riadiacimi systémami (napr. hlavný dispečing SED v Žiline a záložný dispečing SED v Bratislave).
Parameter umožňuje ignorovať hodnoty prichádzajúceho od riadiaceho systému, ktorý práve neriadi (t.j. je neaktívny), pokiaľ aplikácia má znalosť, ktorý z riadiacich systémov je aktívny a ktorý neaktívny. Túto znalosť môže mať napr. na základe vstupného meraného bodu s dohodnutou hodnotou.
Aby rozlišovanie aktívneho riadiaceho systému fungovalo, musí na stanici existovať stanica s výstupným meraným bodom typu Dout s rovnakou adresou stanice a bodu, ako je v konfigurácii tohto parametra a aplikácia musí doň zapísať hodnotu True, ak sa stane aktívnym "Systém A", resp. False, ak sa stane aktívnym "Systém B" nakonfigurovaný v systémovo redundantnej linke.
-


Kotva
iua
iua
Ignore Unknown Addresses

Ak je hodnota parametra True, proces D2000 KOM nebude hlásiť chybu (na konzole ani do logovacích súborov) v prípade, že príde hodnota s adresou, ktorej nezodpovedá žiaden meraný bod.-False
Kotva
fd
fd
Full Debug
Vysoká úroveň sledovania komunikácie, zobrazujú sa načítané hodnoty meraných bodov a iné ladiace informácie.YES/NONO

...