Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • RTM.DBMANAGER.UPSERT - Na platforme PostgreSQL sa použije UPSERT (INSERT ... ON CONFLICT (...) DO UPDATE ) pri vkladaní dát akciou DB(S)_INSUPD. Túto syntax podporuje PostgreSQL od verzie 9.5.
  • RTM.DBMANAGER.UPDATE.MSSQL.0 – Na platforme Microsoft SQL Server pri aktualizácii údajov pomocou akcií DB(S)_UPDATEDB(S)_INSUPD je ignorovaných chybne vrátených 0 zmenených riadkov (v dôsledku UPDATE triggra na tabuľke).

Rôzne runtime kategórie procesu dbmanager_ora.exe:

...