Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Akcia CALCONDEMANDSTAT


Funkcia
Prepočet (výpočet) hodnôt:
 • archívneho štatistického objektu
 • archívneho vypočítaného objektu
Deklarácia
Blok kódu
languageesl
themeConfluence
CALCONDEMANDSTAT archIdent, timeFromIdent_TmA, timeToIdent_TmA, bCalcDepend[, statusIdent_Int]
Parametre
archIdentinOdkaz na jednu archívnu hodnotu, stĺpec alebo riadok štrukturovanej archívnej premennej (viď Poznámka).
timeFromItemIdent_TmAinIdentifikátor typu AbsTime - začiatok intervalu.
timeToItemIdent_TmAinIdentifikátor typu AbsTime - koniec intervalu.
bCalcDependinIdentifikátor typu Bool - prepočet závislých OnDemand archívov.
statusIdent_IntoutÚspešnosť výpočtu.
Popis
Akcia požiada proces D2000 Archiv o vykonanie výpočtu štatistických hodnôt pre jeden archívny objekt (archIdent) alebo pre archívny objekt (archIdent) a všetky archívne objekty od neho závislé (v závislosti na hodnote parametra bCalcDepend).

V prvom prípade je hodnota parametra bCalcDepend = @FALSE. Proces archivácie vykoná prepočet len pre zadaný archívny objekt (archIdent).

V druhom prípade je hodnota parametra bCalcDepend = @TRUE. Proces D2000 Archiv vykoná prepočet pre daný objekt (archIdent) a pre všetky  archívne objekty, ktoré sú priamo alebo nepriamo zavislé od daného archívneho objektu.

Všetky výpočty sú realizované pre časový interval daný parametrami timeFromIdent_TmA a timeToIdent_TmA.
Poznámka: výpočty do budúcnosti sú zakázané, ak je aj timeToIdent_TmA väčší ako aktuálny čas, počíta sa iba do aktuálneho času.

Ak je zadaný nepovinný parameter statusIdent_Int, akcia bude ukončená až po ukončení všetkých potrebných výpočtov na strane procesu archivácie.

Návratový kód statusIdent_Int môže nadobúdať jednu z nasledujúcich hodnôt:
 • _ERR_TRANS_ABORT
 • _ERR_TRANS_ERROR
 • _ERR_TRANS_IGNORED
 • _ERR_NO_ERROR
Poznámka
Parameter archIdent môže obsahovať aj odkaz na časť (riadok alebo stĺpec) alebo na celý štruktúrovaný archívny objekt.
Príklad:
 • H.ColArchiv - odkaz na celý štruktúrovaný archívny objekt
 • H.ColArchiv[2] - odkaz na všetky hodnoty štruktúrovaného archívneho objektu v riadku 2
 • H.ColArchiv^ColName - odkaz na všetky hodnoty štruktúrovaného archívneho objektu v stĺpci ColName
Príklad
Blok kódu
languageesl
themeRDark
 TIME _bt
 TIME _et
 INT _retCode
 _bt := %StrToTime("00:00:00 16-10-2003")
 _et := %StrToTime("00:00:00 17-10-2003")

 CALCONDEMANDSTAT H.Primary, _bt, _et, @FALSE, _retCode
 IF _retCode = _ERR_NO_ERROR THEN
  ; výpočet prebehol
 ELSE
  ; nastala nejaká chyba
 ENDIFInfo
titleSúvisiace stránky:

Akcie v skriptoch