Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Následne vytvoríme štruktúrovanú premennú SV.MyPlc s typom štruktúry SD.MyPlc. Tá môže mať ľubovolný počet riadkov. Do prvých troch riadkov pripojíme objekty z komunikácie - merané body s teplotami a stavy jednotlivých staníc.

...

Vo výraze sa môžu vyskytovať iné archívne objekty a konštanty, ale nie iné objekty typy objektov D2000 (napr. merané body). Ak chceme použiť hodnoty iného typu objektu, treba preň najskôr nakonfigurovať primárny archív.


Info

V skutočnosti takáto definícia vypočítanej archivovanej hodnoty spôsobí, že proces D2000 Archív, ktorý je rodičom archivovaných hodnôt, vytvorí pre každý riadok archivovanej štruktúry (podľa parametra Rozmer archívu) jednu "tieňovú" archivovanú hodnotu a pre ňu vygeneruje príslušný výpočet:

  • 1. riadok: (H.MyPlc_T1[1] + H.MyPlc_T2[1] + H.MyPlc_T3[1]) / 3
  • 2. riadok: (H.MyPlc_T1[2] + H.MyPlc_T2[2] + H.MyPlc_T3[2]) / 3
  • 3. riadok: (H.MyPlc_T1[3] + H.MyPlc_T2[3] + H.MyPlc_T3[3]) / 3
  • ... atď

Výhodou štruktúrovaných vypočítaných archivovaných hodnôt je, že jednoduchým spôsobom definujeme výpočet pre celý stĺpec štruktúry. Navyše, ak pridáme do štruktúry ďalšie riadky, automaticky vzniknú nové "tieňové" archivované hodnoty pre nové riadky a teda archivovanú hodnotu nemusíme vôbec modifikovať. A pokiaľ potrebujeme zmeniť nejaký parameter archivácie (napr. časovú hĺbku) alebo zmeniť nejaký parameter výpočtu (napr. pridať novú teplotu T4), stačí to urobiť na jednom mieste.

...