Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Anchor
  1
  1
  D2Update je schopný pre "Update" použiť viac FTP serverov. Ak sa použije viac FTP serverov, ich adresy musia byť oddelené čiarkami. D2Update postupne skúša spojenie so všetkými zadanými servermi a aktualizáciu vykoná s prvým fungujúcim. Počet zadaných FTP serverov nie je obmedzený.
 2. Anchor
  2
  2
  Aplikačný adresár na FTP serveri má nasledovnú štruktúru:

  súbor /aplikačný_adresár_na_ftp_serveri/content.xml
  Súbor content.xml musí byť vygenerovaný utilitou d2u_snapshot.exe (viď nižšie) po každej zmene obsahu aplikačných adresárov na FTP serveri.

  aplikačný adresár /aplikačný_adresár_na_ftp_serveri/aplikácia1/
  aplikačný adresár /aplikačný_adresár_na_ftp_serveri/aplikácia2/
  ...
  aplikačný adresár /aplikačný_adresár_na_ftp_serveri/aplikáciaN/

 3. Anchor
  3
  3
  Inštalačný adresár na FTP serveri má nasledovnú štruktúru:

  súbor /inštalačný_adresár_na_ftp_serveri/update/content.xml

  Súbor musí byť vygenerovaný utilitou d2u_snapshot.exe (viď nižšie) po každej zmene aplikačného adresára na FTP serveri.

  adresár /inštalačný_adresár_na_ftp_serveri/scripts/

  Tu

  sú uložené

  môžu byť uložené popisné súbory skriptov a skripty , ktoré budú spustené pred a po aktualizácii. Ak má dôjsť k spusteniu skriptov, musí špecifikované meno popisného súboru skriptov scriptsfile.ini z príkazového riadka prepínačom /S (viď nižšie)
  Formát skriptového súboru je nasledovný:

  Code Block
  titlescriptsfile.ini
  [BEFORE]
  RUN_AS_CLIENT=before_cli.cmd
  RUN_AS_SERVICE=before_srv.cmd
  
  [AFTER]
  RUN_AS_CLIENT=after_cli.cmd
  RUN_AS_SERVICE=after_srv.cmd


  sekcia [before] definuje skripty spustené pred zahájením samotného update, sekcia [after] defunuje skripty ktoré sa vykonajú po ukončení update. RUN_AS_SERVICE vykoná skript v kontexte systémovej služby d2u_service (typicky bežiacej pod kontom LOCAL_SYSTEM), RUN_AS_CLIENT vykoná skript v kontexte prihláseného užívateľa
 4. /inštalačný_adresár_na_ftp_serveri/update/

  Tu sú adresáre inštalácie D2000, tj. bin/, java/, resdll/ atď.
 5. Anchor
  4
  4
  Password je v nezakódovanom čitateľnom tvare.

Anchor
command_line
command_line
Parametre z príkazového riadka:

/Vverbose
/S=scriptsfile.inispustí skripty popísané v scripstfile.ini
/Lskslovenský jazyk
/Qquiet
/Aaktualizuje iba aplikačný adresár
/Ttest - nič fyzicky nezapisuje, iba simuluje aktualizáciu
/Ffullcheck - ignoruje lokálny content.xml
/Dtimedelay [time] sekúnd

...