Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

SmartWeb aplikácia sa inštaluje a upgraduje ako štandardná Java EE aplikácia na aplikačný server WildflyTomcat. Postup je nasledovný:

  1. Vypnúť aplikačný server Wildfly ASTomcat.
  2. Rozbaliť patchovaný inštalačný balíček D2000_EXE/web/smartweb.zip. SmartWeb sa distribuuje v rámci patchov až od verzie D2000 11.2.57.Nakopírovať súbor install_files/smartWeb.war do adresára aplikačného servera Wildfly: D2000_EXE/web/wildfly13/standalone/deployments do root adresára Tomcatu.
  3. Premenovať súbor smartWeb.war na <xxx>.war, kde <xxx> môže byť ľubovoľné meno vystihujúce názov aplikácie. Pod týmto menom bude aplikácia dostupná po spustení aplikačného servera: na URL ceste http://<serverDomena.sk>/xxx.
  4. Spustiť aplikačný server Wildfly ASTomcat.


Info

Premenovaním archívu aplikácie (smartWeb.war) definujeme URL cestu k spustenej aplikácii. Zároveň tým umožníme spustenie viacerých, na sebe úplne nezávislých verzii SmartWeb aplikácii na jednom Wildfly Tomcat serveri, z ktorých každá bude dostupná na inej URL ceste. Tieto aplikácie sa môžu pripájať na rôzne D2000 inštancie dokonca aj rozdielnych verzií.

Pozor, pre správne fungovanie aplikácie je nevyhnutné názov .war súboru aplikácie premenovať iba s použitím alfanumerických znakov a bez diakritiky.

...