Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Realizovaním krokov popísaných v predchádzajúcej kapitole, aplikačný server Tomcat spustí pri svojom štarte aj SmartWeb Java EE aplikáciu. Pri prvom spustení si SmartWeb automaticky pre seba vytvorí štandardný konfiguračný súbor. O túto konfiguráciu sa nemusí správca aplikácie vôbec starať, dokonca ani po realizovaní upgradu - t.j. v rámci konfigurácie aplikačného servera si všetko nevyhnutné na svoj beh aplikácia manažuje sama. Bočným efektom tejto operácie je že server môže urobiť reset (redeploy) aplikácie viac krát kvôli zmenám konfigurácie realizovaným počas štartu. Wildfly uloží tieto zmeny aj do súboru so svojou konfiguráciou standalone.xml aby sa zachovali aj po reštarte servera.Popri nevyhnutných zmenách konfigurácie Wildfly servera, SmartWeb pri štarte vytvorí aj svoju preddefinovanú konfiguráciu do súboru smartWeb.súbor smartweb.json, v prípade ak táto konfigurácia neexistuje.  Vytvorený konfiguračný súbor sa nachádza v adresári aplikačného servera Wildfly servera Tomcat /standaloneconf/configuration/applications/<nazov .war súboru aplikácie>/smartweb.json. Tento konfiguračný súbor je možné meniť kedykoľvek, aj počas behu aplikácie. Zmeny sa ale prejavia až pri reštarte (redeploymente) SmartWeb aplikácie.

...