Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Vypnúť aplikačný server Tomcat.
  2. Rozbaliť patchovaný inštalačný balíček Nakopítovať D2000_EXE/web/smartwebsmartWeb.zipwar do root adresára webapps Tomcatu.
  3. Premenovať súbor smartWeb.war na <xxx>.war, kde <xxx> môže byť ľubovoľné meno vystihujúce názov aplikácie. Pod týmto menom bude aplikácia dostupná po spustení aplikačného servera: na URL ceste http://<serverDomena.sk>/xxx.
  4. Spustiť aplikačný server Tomcat.

...