Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: D2D-5010 Chyba v dokumentácii - OPENEVENT

Akcia OPENEVENT


Funkcia
Otvorenie a štart Server Eventu a Klient a Server Eventu.
Deklarácia


Code Block
languageesl
themeConfluence
OPENEVENT refToServerEvent DIRECT [INSTANCE instanceExprInt] [SYNC]
 
alebo
 


Code Block
languageesl
themeConfluence
OPENEVENT refToServerEvent ON procIdent [INSTANCE instanceExprInt] [SYNC]
Parametre


refToServerEventinOdkaz na Server Event alebo Klient a Server Event.
instanceExprIntinVýraz typu Int - číslo inštancie.
procIdentinIdentifikátor objektu typu Proces (D2000 HI alebo D2000 EventHandler).
Popis
Akcia otvorí a spustí Server Event alebo Klient a Server Event (refToServerEvent) v procese D2000 HI alebo D2000 Event Handler danom parametrom procIDent.
Otvorenie a spustenie Klient a Server Eventu je možné iba v procese D2000 HI danom parametrom procIDent.

Pri otvorení je možné špecifikovať číslo inštancie (parameter instanceExprInt) a tým dosiahnuť viacnásobné otvorenie Server Eventu alebo Klient a Server Eventu v rámci daného procesu.

V prípade použitia kľúčového slova SYNC, bude akcia ukončená až po skutočnom otvorení eventu. Po jej ukončení je možné volať RPC procedúry do otvoreného eventu.
 


Code Block
languageesl
themeRDark
 INT _hbj     ; jednoznačný identifikátor procesu
 TEXT  _hbjdesc
 ;
 OPENEVENT E.Lib1 ON _hbj SYNC
 ; volanie
 CALL [E.Lib1] GetDesc(_desc) ON _hbj) 
 
Akcia skončí s chybou v prípade, ak je uvedené kľúčové slovo SYNC a:
  • event E.Lib1 nie je Server Event alebo Klient a Server Event,
  • event E.Lib1 je Server Event a proces identifikovaný parametrom _hbj nie je typu D2000 HI alebo D2000 Event Handler alebo daný proces nebeží,
  • event E.Lib1 je Klient a Server Event a proces identifikovaný parametrom _hbj nie je typu D2000 HI, alebo daný proces nebeží.
Akcia nebude úspešná, ak požaduje otvorenie inštancie eventu na procese D2000 Event Handler, ktorý je rodičom daného eventu E.Lib1.

Akcia s klauzulou DIRECT otvorí daný event na rovnakom procese, v ktorom beží skript obsahujúci danú akciu OPENEVENT.

O zatvorenie Server Eventu alebo Klient a Server Eventu, otvoreného akciou OPENEVENT, môže požiadať jedine daný skript volaním akcie CLOSE DIRECT. Toto je možné implementovať pomocou RPC procedúry, ktorá to zabezpečí:
 


Code Block
languageesl
themeRDark
 RPC PROCEDURE Close (TEXT _desc)
   CLOSE DIRECT
 END
 
UPOZORNENIE: RPC procedúra Close musí byť volaná asynchrónne, t.j.:
 


Code Block
languageesl
themeRDark
 CALL [E.Lib1] Close (_desc) ASYNC ON _hbj) 
Poznámka
Zmena konfigurácie eventu počas behu skriptu nemá na chod žiaden vplyv.

Info
titleSúvisiace stránky:

Akcie v skriptoch