Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
void (_stdcall *SetStationStatus)(HOBJ StID, TStVal Stat);

Parametre
StID ID objektu typu Stanica.
Stat Požadovaný stav stanice.

Popis

Funkcia nastaví stav stanice. Aby zostal skutočne stav stanice nastavený týmto volaním, je nutné, aby všetky volania protokolovej DLL (hlavne ReadAllPoints, ReadPointValue, WritePointValue atď.) vrátili status RQ_IGNORED. Tento status nemení stav stanice.0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.