Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Premex CALMEX II

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia podporuje čítanie údajov z viacfunkčných kalorimetrických počítadiel typov VKP a VKPs Premex CALMEX II zbernicou M-Bus (použitý pôvodne prevodník RS232/M-Bus Premex RS-M, neskôr nahradený prevodníkom RS232toMBus-XL45 z www.prevodniky.sk).

Konfigurácia komunikačnej linky


  • Kategória komunikačnej linky: Serial (oba prevodníky), SerialOverUDP Device Redundant (iba RS232toMBus-XL45).
  • Mód 1: Prenosová rýchlosť 300, 8 bit, 1 stop bit, párna parita, RTS=1, DTR=1 (v prípade RS232toMBus-XL45 sa RTS ani DTR signály nepoužívajú)

Konfigurácia komunikačnej stanice


  • Komunikačný protokol: Premex CALMEX II
  • Adresa stanice je dekadické číslo v rozsahu 1 až 250 – je to adresa VKP. Bežne je adresa nastavená od výroby podľa výrobného čísla (identifikačného čísla) merača ako posledné trojčíslie. Ak posledné tri číslice čísla merača presahujú 250, najvyššia číslica sa neberie do úvahy. Ak je číslo merača jedno z čísel 000, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 bude potrebné ich zmeniť.
  • Odporúčané parametre pollingu sú Delay minimálne 1 minútu.

Parametre protokolu stanice

Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Kľúčové slovo Plný názov Popis Jednotka Náhradná hodnota
RC Retry Count Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie. - 2 sekundy
RT Retry Timeout Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie. ms 100 milisek.
WT Wait Timeout Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania. ms 500 milisek.
WFT Wait First Timeout Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy. ms 800 milisek.
MWR Max Wait Retry Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania. - 40
WUL WakeUp Length Dĺžka tzv. budiacej správy (v znakoch) vysielanej pred každou výzvou. - 20
WUD WakeUp Delay Oneskorenie medzi budiacou správou a výzvou. Je odporúčané mať zapnutú voľbu WaitTxEMPTY v konfigurácií módu linky. ms 400

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

RC=1;RT=500;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, je použitá náhradná hodnota podľa tabuľky.

Konfigurácia meraných bodov


Povolené typy bodov: Ai, Ci, TiA

Adresa: Vyžaduje zadanie jedného čísla, uvedeného v nasledujúcej adresnej schéme:

Tab. č. 2

Adresa Popis hodnoty Typ Jednotky
1 Identifikačné číslo merača. Ci -
2 Prístupové číslo (číslo merania, inkrementované o 1 pri každom čítaní dát). Ci -
3 Stavové číslo, význam bitov viď tab. č. 3, jednotlivé bity sa prenášajú do atribútov hodnoty. Ci -
4 Množstvo tepla. Ai MJ,GJ,kWh,MWh
5 Tepelný výkon. Ai W,kW,MW
6 Pretečený objem. Ai l,m3
7 Prietok. Ai l/h,m3/h
8 Vstupná teplota. Ai ºC
9 Výstupná teplota. Ai ºC
10 Dátum+čas merača. TiA -
11 Množstvo tepla uložené k 1. dátumu. Ai MJ,GJ,kWh,MWh
12 Množstvo tepla uložené k 2. dátumu. Ai MJ,GJ,kWh,MWh
13 Pretečený objem uložený k 1. dátumu. Ai l,m3
14 Pretečený objem uložený k 2. dátumu. Ai l,m3
15 Dátum 1. uloženia dát. TiA -
16 Dátum 2. uloženia dát. TiA -

Hodnoty uložené k prvému alebo druhému dátumu sa zasielajú do systému D2000 s časom uloženia. Jednotka merania jednotlivých veličín je závislá od vyhotovenia merača výrobcom.

Význam bitov stavového slova (adresa Ci - 3).

Tab. č. 3

Číslo bitu Význam bitu Atribút hodnoty
0 Vždy 0 A
1 0 - aktuál. hodnota, 1 - uložená hodnota B
2 Nízky príkon C
3 Stála chyba D
4 Dočasná chyba E
5 Porucha vodomeru F
6 Porucha snímačov teploty G
7 Vždy 0 H

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 - 13. marec 2001 – vytvorenie dokumentu.
  • Ver. 1.1 - 7. september 2016 – podpora linky SerialOverUDP Device Redundant, informácia o prevodníku RS232toMBus-XL45.

Súvisiace stránky:

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.