Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Udalosť OnBrowserClick


Deklarácia
Globálna obsluha:
 ENTRY OnBrowserClick(IN INT _refId, IN INT _mouseBtn, IN BOOL _dblClick, IN INT _row, IN INT _col, IN BOOL _bShift, IN BOOL _bCTRL[, IN BOOL _bButton[, BOOL _bDoDefault]])
 ; akcie
 END OnBrowserClick 

Špeciálna obsluha:
 ENTRY XXX_OnBrowserClick(IN INT _mouseBtn, IN BOOL _dblClick, IN INT _row, IN INT _col, IN BOOL _bShift, IN BOOL _bCtrl[, IN BOOL _bButton[, BOOL _bDoDefault]])
 ; akcie
 END XXX_OnBrowserClick 
Parametre
_refIdPre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int.
XXXMeno Referenčnej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".
_mouseBtnVstupný parameter - identifikuje tlačidlo myši, ktoré bolo stlačené.
_dblClickParameter typu Bool. Možné hodnoty:
 • @TRUE - udalosť je vyvolaná dvojklikom
 • @FALSE - udalosť je vyvolaná jednoduchým kliknutím na zobrazovač typu Browser
_rowRiadok políčka, na ktoré bolo kliknuté.
_colStĺpec políčka, na ktoré bolo kliknuté.
_bShiftPríznak stavu klávesy SHIFT v momente stlačenia tlačidla myši.
_bCtrlPríznak stavu klávesy CTRL v momente stlačenia tlačidla myši.
_bButtonPríznak, že tlačidlo v políčku bolo stlačené (len pre políčka s nastaveným parametrom Zobrazenie na typ Text + tlačidlo). Možné hodnoty:
 • @TRUE - užívateľ stlačil tlačidlo v políčku
 • @FALSE - užívateľ nestlačil tlačidlo v políčku
_bDoDefaultParameter umožňuje potlačiť implicitné správanie browsera po stlačení pravého tlačidla myši. Možné hodnoty:
 • @TRUE - po stlačení pravého tlačidla sa zobrazí miestna ponuka
 • @FALSE - ponuka sa nezobrazí
Hodnota parametra je implicitne nastavená na hodnotu @TRUE.
Popis
Udalosť je generovaná zobrazovačom typu Browser, ak užívateľ klikne na políčko. Políčko je identifikované jeho riadkom (parameter _row) a stĺpcom (parameter _col).

Parameter _mouseBtn identifikuje stlačené tlačidlo myši podľa nasledujúcej tabuľky:

_mouseBtnTlačidlo myši
1Ľavé
2Stredné
3Pravé
Príklad
Špeciálna obsluha udalosti:
 
ENTRY brw1_OnBrowserClick(IN INT _mouseBtn, IN BOOL _dblClick, IN INT _row, IN INT _col, IN BOOL _bShift, IN BOOL _bCtrl)
 %HI_AddItem(_lst, "brw1_OnBrowserClick")
 %HI_AddItem(_lst, " _mouseBtn = " + %IToStr(_mouseBtn))
 
 IF _dblClick THEN
  %HI_AddItem(_lst, " _dblClick = TRUE")
 ELSE 
  %HI_AddItem(_lst, " _dblClick = FALSE")
 ENDIF
 
 %HI_AddItem(_lst, " _row = " + %IToStr(_row))
 %HI_AddItem(_lst, " _col = " + %IToStr(_col))
 
 IF _bShift THEN
  %HI_AddItem(_lst, " _bShift = TRUE")
 ELSE
  %HI_AddItem(_lst, " _bShift = FALSE")
 ENDIF
 
 IF _bCtrl THEN
  %HI_AddItem(_lst, " _bCtrl = TRUE")
 ELSE
  %HI_AddItem(_lst, " _bCtrl = FALSE")
 ENDIF
END brw1_OnBrowserClick 
Poznámka
Ak sú v jednom skripte definované obidve obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre _refId=_brw1, lebo existuje špeciálna obsluha.

Súvisiace stránky:

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.