Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proces D2000 GrEditor - grafický editor umožňuje vytvárať grafické schémy zobrazujúce monitorovaný technologický proces. Integruje nástroje na vytváranie väzieb grafických objektov na objekty systému D2000, čo umožňuje zobrazovanie a ovládanie hodnôt reálnej technológie.

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.